#osxchat blog

2005/01/30

完整的POJ漢字表格

作者: zonble

參與OpenVanilla台語白話字(POJ)輸入法開發的pektiong老師這兩天取得了劉傑岳先生根據《廈門音字典》所製作的POJ與漢字對照的表格,並且已經納入到了OpenVanilla的程式當中。這也就意味著,在接下來的OpenVanilla的版本中,將擁有完整的白話字漢羅輸入功能,在輸入讀音之後,可以同時選擇要輸入羅馬字母或是輸入漢字。

pektiong也對此寫了兩篇blog:〈OVHoloPOJ 開放香草輸入法之Holo白話字模組〉(漢文版)以及〈OVHoloPOJ Hàn-羅 su-入-hoat〉(POJ版),內容如下:

OVHoloPOJ 開放香草輸入法之Holo白話字模組

感謝劉傑岳(Lâu Kiatgak)先生提供的白話字漢字對照表,有了這個對照表之後,開放香草輸入法之Holo白話字模組可以說已經完整、好用。本模組接受三種輸入模式,可以選擇三種輸出模式。

輸入模式:
*數字調號 tan5
*先打調號 t^an
*後打調號 ta^n

輸出模式:
*ASCII 白話字數字調號
*Unicode全羅白話字
*漢羅模式
** 比如說鍵入 'tan5', 會出現如下的選字窗 (tân 亭 陳 彈 壇 檀 繵) 。第一個一定是全羅,後面是漢字。若沒有對應的漢字會直接打出全羅。

特異功能
Openvanilla 可以有打繁出簡的功能,可以打出簡體漢字。

已知問題
這個白話字漢字對照表主要是根據W. Campbell 的'廈門音字典',和台灣現在的口音可能會有差異,比如說沒有'gi=語'但是有'gu-語'。這部份需要大家來增補。(用wiktionary?)。

我覺得現在這樣已經很好用了!我也把他當作白話字拼字檢查器來使用!

OVHoloPOJ Hàn-羅 su-入-hoat

Kám-siā Lâu Kiatgak hiaⁿ thê-kiong-ê pe̍h-ōe-jī <-> hàn-jī ê tùi-chiàu-pió. openvanilla ê OVHoloPOJ su-ji̍p-hoat ē-sái kóng chin hó iōng--a. OVHoloPOJ ū 3-chióng chia̍h phah-jī (input) ê pò·-sò·, 3-chióng chhut-jī (output) ê pō·-sò·.

phah-jī ê pō·-sò·:
* sò·-jī siaⁿ-tiāu (default) : tan5
* seng-phah siaⁿ-tiāu (optional): t^an
* āu-phah siaⁿ-tiāu (optional): ta^n

chhut-jī ê pō·-sò·:
* kan-nā iōng ASCII, sò·-jī siaⁿ-tiāu
* UTF8 chôan-lô, bô-chhut hàn-jī
* Hàn-lô
** Pí-lūn kóng, phah 'tan5', ê chhut-hiān (tân 亭 陳 彈 壇 檀 繵) hō lí sóan, tē 1 ê it-tēng sī chôan-lô, āu-piah sī hàn-jī. Nā chhōe-bô hàn-jī, ē ti̍t-chiap chhut chôan-lô.

te̍k-sû kong-lêng
Openvanilla ū chū-tōng chóan 'kán-hòa hàn-jī' ê kong-lêng, ū hoat-tō· chhut kán-hòa hàn-jī.

būn-tê:
chit-má chit-ê POJ<->Hàn-jī chú-iàu sī àn W. Campbell ê 'Ē-mn̄g im ê jī-tián' , kap Tâi-ôan chit-má ê kháu-im sió-khoa ū cheng-chha. Pí-lūn kóng, bô 'gí=語', kan-ná ū 'gú=語'. Chit pō·-hūn su-iàu ta̍k-ke tàu-saⁿ-kāng cheng-pó·. (Iōng wiktionary?)

Góa kám-ka chin hó-iōng! Mā ē-sái chò POJ siá-hoat ê kiám-cha (spell checker)!
Pí-lūn kóng góa beh phah 'chia̍h'(食) phah m̄-tio̍h phah chòe 'chiá', sòa khòaⁿ bô 'chia̍h' thang sóan, án-ne góa tio̍h chai góa phah m̄-tio̍h khì!

0 篇留言:

張貼留言

逆向鍊結:

建立連結

? 回前頁